Algemene voorwaarden

Er gelden bij de Stichting Betuwse Jeugdkampen enkele voorwaarden voor deelname,

te weten:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zomerkampen deelnemers.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2011. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.betuwsejeugdkampen.nl

Middels het ondertekenen van het inschrijfformulier voor deelname van uw kind aan de zomerkampen heeft u verklaard de Algemene voorwaarden van de Stichting BJK zomerkampen te hebben gelezen, te hebben begrepen en akkoord te zijn gegaan met de volgende voorwaarden:

 

Artikel 1.

Definities.

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene voorwaarden voor de Stichting Betuwse Jeugdkampen.

Contactpersoon inschrijvingen:
De persoon die zorg draagt voor de inschrijvingen voor de zomerkampen.

Deelnemer:

Deelnemer aan de BJK zomerkampen.

Deelnemersgeld:

Het bedrag dat dient te worden betaald aan Stichting BJK voor de deelname van een kind. Deze bedragen worden jaarlijks, voorafgaand aan de kampen vastgesteld en vermeld op de website.

Inschrijving:
Inschrijving verricht door de contactpersoon en ondertekend door een ouder/verzorger middels een inschrijfformulier voor een kampweek.

Gedragsregels:

De regels van orde welke gehanteerd worden gedurende de zomerkampen van de Stichting Betuwse Jeugdkampen

Hoofdleider:

Eindverantwoordelijke tijdens een kampweek.

Kampweek:
Periode van zaterdag tot de eerstvolgende zaterdag.

Leiding:
Begeleider van een groep deelnemers.

 

Artikel 2.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de inschrijving van een kind, deelnemend aan een kampweek van Stichting BJK.

Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voor zover de bepalingen van de inschrijving afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de inschrijving.

 

Artikel 3.

Totstandkoming inschrijving.

De Stichting BJK hanteert de volgende aanmeldingsprocedure:

Inschrijving is mogelijk vanaf januari. Op dat moment worden de aanmeldingsformulieren op de website geplaatst.

De inschrijving komt tot stand op het moment van ontvangst van de inschrijving door de contactpersoon inschrijvingen zomerkampen Stichting BJK.

Stichting BJK behoudt zich het recht voor om een inschrijving om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

 

Artikel 4.

Perioden.

In geval van deelname aan een kamp geeft u uw kind op voor een kampweek.

Dit houdt in dat hij/zij op zaterdag bij aanvang van de week bij de opstapplaats aanwezig is en bij terugkomst op de eerstvolgende zaterdag wordt opgehaald. Uitzonderingen hierop zijn: ziekte, heimwee of familieomstandigheden.

Indien sprake is van één van de genoemde omstandigheden dient contact te worden genomen met de hoofdleider. De hoofdleider is per telefoon te bereiken (zie telefoonnummer bevestigingsbericht).

 

Artikel 5.

De contactpersoon inschrijvingen.

De contactpersoon inschrijvingen is verantwoordelijk voor de verwerking van de inschrijving.

Op het moment van ontvangen van de inschrijfformulieren zal door de contactpersoon

de inschrijving als bindende overeenkomst met Stichting BJK worden gezien.

Hierna ontvangt u een acceptgiro voor het voldoen van het deelnemersgeld.

De contactpersoon is niet verantwoordelijk voor doorgeven van foutief opgegeven informatie over de deelnemer.

 

Artikel 6.

Betaling.

Na bericht van inschrijving/digitaal aanmelden dient u het deelnemersgeld te voldoen.

Te laat betalen kan leiden tot niet deelnemen!

Volgorde van inschrijving en ontvangst van de betaling bepaalt de volgorde op de deelnemerslijst.

Bij annulering zonder geldige reden vindt geen restitutie plaats van deelnemersgeld.

In de evaluatievergadering van de Stichting BJK wordt over eventuele restitutie van het deelnemersgeld beslist. Reeds gemaakte kosten worden verrekend.

Na ontvangst van de betaling wordt er een bevestiging gestuurd.

Aan het niet ontvangen van een bevestiging/afwijzing kunnen geen rechten worden ontleend.

De contactpersoon inschrijvingen is bekend met betalingen via derden (bijv. een maatschappelijke organisatie). Dergelijke betalingen worden vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 7.

Wachtlijst

De Stichting BJK hanteert een wachtlijst voor deelnemers die buiten de leeftijdscategorie vallen van een kampweek en/of wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is.

Indien een plaats in de kampweek vrijkomt wordt u hierover door de contactpersoon inschrijvingen benaderd.

Bij afwijking omtrent leeftijd wordt door de contactpersoon inschrijvingen altijd overlegd met de hoofdleider van die kampweek.

 

Artikel 8

Annuleren.

Een inschrijving kan geannuleerd worden.

De Stichting behoudt zich het recht voor om uiterlijk 4 weken voor vertrek de vakantie van onze zijde te annuleren als gevolg van o.a. te weinig deelnemers of andere redenen. Het volledige betaalde bedrag zal dan worden gerestitueerd.

 

Artikel 9.

Persoonlijke gegevens.

Ouders, opvoeders verstrekken de nodige persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van jeugdkampen van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van het jeugdkamp voor de deelnemer zelf of voor de mededeelnemer(s) van belang zijn of kunnen zijn.

De aanmelder dient zich ervan te verzekeren dat het kind in staat is om aan alle onderdelen van het jeugdkamp deel te nemen. Wanneer blijkt dat diëten of medische bijzonderheden niet doorgegeven zijn aan de hoofdleiding of pas bij aankomst op het jeugdkamp doorgegeven worden, dan kan dit helaas uitsluiting van het jeugdkamp betekenen. Bijzondere diëten en medische of geestelijke bijzonderheden kunnen van invloed zijn en moeten dus bij inschrijving opgegeven worden.

 

Artikel 10.

Beveiliging persoonsgegevens.

De Stichting BJK hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens op de naar haar verstuurde inschrijvingen.

De Stichting BJK verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, slechts in het kader van de bedrijfsvoering gebruikt.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan.

Foto en videomateriaal wat tijdens de week verzameld wordt kan door de Stichting BJK gebruikt worden voor promotiedoeleinden.

Indien de ouder/verzorger bezwaar heeft tegen voormeld gebruik van persoonsgegevens, kan hij/zij dat voorafgaand aan het jeugdkamp schriftelijk aan de hoofdleider kenbaar maken.

 

Artikel 11.

Verzekering.

Deelnemers dienen voor ziektekosten verzekerd te zijn.

Indien sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van de kampweek, waarbij het kind betrokken is, kan een beroep worden gedaan op uw eigen verzekering.

De Stichting BJK heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Er wordt aangeraden een reisverzekering af te sluiten voor de periode dat het kind op zomerkamp is.

De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van Stichting BJK  als mede materiaal gehuurd door Stichting BJK ten behoeve van de kampweek dat tijdens de kampweek in gebruik wordt gegeven aan de deelnemer.

Tijdens de vakantieweken zijn de kinderen actief bezig in de natuur.

Wij zijn ons bewust van de zorg voor natuur & milieu en werken daarom ook met veel respect voor de omgeving.

 

De Stichting BJK besteedt als organisatie veel aandacht aan de veiligheidsaspecten binnen de vakantieweken. Ons streven is om de jeugd een fantastische week te laten meemaken en ze daarbij iets ‘avontuurlijks’ te laten beleven, maar de veiligheid staat hierbij wel voorop!

 

Artikel 12.

Kennelijke fouten.

Kennelijke fouten en vergissingen op de internetsite, in de brochure of inschrijvingsformulieren binden de Stichting BJK niet. Dergelijke fouten of vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de deelnemer zijn.

 

Artikel 13

Aansprakelijkheid.

Deelnemers aan de zomerkampen van Stichting BJK zijn verplicht tot naleving van de aanwijzingen van de Stichting BJK ter bevordering van een goede uitvoering van de kampweek. Zij dienen de gedragsregels te respecteren die de Stichting BJK nageleefd wenst te hebben bij de deelnemers op het kampterrein van de Stichting BJK.

De deelnemer die zich niet houdt aan de gedragsregels, (op)gesteld door de Stichting BJK, van de hoofdleider, bestuur, leiding of andere volwassen vrijwillig(st)er(s) zodanig dat een goede uitvoering van het programma van de kampweek moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kan door de Stichting BJK worden uitgesloten voor de rest van het programma van de kampweek.

Tevens kan een overtreding van de gedragsregels betekenen dat de Stichting BJK de deelnemer laat ophalen door diens ouder(s)/verzorger(s).

Ouders/verzorgers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de deelnemer binnen of op de afgesproken tijd van het kampterrein wordt opgehaald en het kampterrein verlaat.

Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten kampweek.

De hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer.

De Stichting BJK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van persoonlijke eigendommen en voor schade van persoonlijke eigendommen.

 

Artikel 14.

Deelname aan de zomerkampen van de Stichting BJK is geheel vrijwillig.

Alle betrokkenen tijdens de kampweken, participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen of schade de Stichting BJK of enig lid van de hoofdleiding in zijn functie of in privé, of enige volwassenen vrijwillig(st)er, daaronder begrepen staf, bestuur of leiding, tijdens de kampweken in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade of gederfde inkomsten.

 

Artikel 15.

Wijziging van de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden en de op de website van de Stichting BJK vermelde gegevens kunnen door de Stichting BJK te allen tijde worden gewijzigd.

 

Slot.

Indien U nog vragen heeft raadpleeg de website www.betuwsejeugdkampen.nl.

U kunt uw vragen ook per e-mail sturen naar info@betuwsejeugdkampen.nl.

 

Ter info als laatste:

Wat kan een deelnemer verwachten tijdens de kampweek?

Programma

Jaarlijks vernieuwen wij onze programma’s. Op deze manier kunnen wij deelnemers die jaarlijks aan een vakantieweek bij ons deelnemen altijd een ‘origineel’ programma aanbieden. Welk kamp je ook kiest, het wordt altijd één grote spectaculaire vakantieweek, waarin jij je geen minuut zult vervelen. Dit wordt bereikt door het hanteren van een zogenaamd algemeen programma naast de hoofdactiviteiten. De activiteiten van het algemene programma zijn speciaal geselecteerd door en voor kinderen en zorgen voor vermaak in de ‘vrije’ uurtjes. Het zijn dus activiteiten die echt leven onder de jeugd en heel erg populair zijn. Voorbeelden zijn; levend stratego, avondspelen, douanespel, kampvuur, zwemmen, spannende bosspelen, bonte avond, disco, dierengeluidenspel, reflectortocht en nog veel meer!

 

Voorbeeld dagprogramma

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dagprogramma, zoals dat er tijdens de vakantieweek uit kan zien.

08:00 uur opstaan

08:30 uur ontbijt

09:30 uur activiteitenprogramma

12:30 uur lunch

13:30 uur activiteitenprogramma

18:00 uur diner

19:30 uur avondprogramma

20:00 – 23:30 uur bedtijd*

*De bedtijden zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

 

Eten en Drinken

Het is belangrijk dat er goed wordt gegeten en gedronken tijdens een actieve vakantieweek, daarom wordt hier veel zorg aan besteed door de SBJK.

Alle maaltijden worden op locatie verzorgd. Elk team zorgt ervoor dat wij de kinderen lekkere, afwisselende en voedzame maaltijden kunnen serveren.

Wij streven ernaar dat de kinderen bij thuiskomst kunnen zeggen dat ze heerlijk gegeten hebben. Ben je vegetarisch of volg je een dieet, geef dit dan aan op het inschrijvingsformulier en wij zorgen voor aangepaste maaltijden. Alle maaltijden, tussendoortjes, fruit en de meeste drankjes zijn bij een vakantieweek inbegrepen.

 

Medicijnen & Bijzonderheden

Het komt regelmatig voor dat kinderen medicijnen gebruiken of extra aandacht nodig hebben. Hier wordt speciaal rekening mee gehouden tijdens een kampweek.

De kampleiding ziet erop toe dat de medicijnen op tijd worden ingenomen en dat de gewenste aandacht hieraan wordt gegeven. Er is op locatie koeling aanwezig.

Tevens zijn gedurende elke kampweek gecertificeerde EHBO-ers, BHV-ers of gelijkwaardigen aanwezig.

 

Gedragsregels 2021