Verantwoording

Stichting Betuwse jeugdkampen

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Betuwse Jeugdkampen als ook verwoord in de statuten en als activiteit vermeld bij de registratie bij de kamer van koophandel is te omschrijven als:

Het organiseren van kampeervakanties voor kinderen zonder winstoogmerk.

Er wordt getracht deze doelstelling te verwezenlijken door:
– al datgene te doen of te laten verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
– een laagdrempelige weekprijs te hanteren waardoor een vakantie voor elk kind mogelijk wordt.
– te werken met alleen vrijwillige medewerkers/ leidinggevenden etc. en in principe geen vergoeding te betalen voor deze vrijwillige inzet.
– samenwerking met organisaties en stichtingen aan te gaan als hiermee wederzijdse doelen worden gediend.

Oorsprong/Historie/Identiteit
Vanaf de oprichting in 1959, verzorgen de vele vrijwilligers van de Stichting Betuwse Jeugdkampen (SBJK) elke zomer zes kampeerweken voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar. Dominee F.H. Scheffer en zijn collega Abelsma startten destijds met het organiseren van een kampeervakantie voor kinderen die van huis uit niet op vakantie gingen of konden gaan. Vanuit hun visie worden onze uitgangspunten nog steeds gevoed en geven wij ook nu nog vorm aan de algemeen christelijke achtergronden. Een prachtige mogelijkheid wordt kinderen geboden om in een bosrijke omgeving een week vakantie, ‘rust’, ontspanning, saamhorigheid en bovenal plezier te beleven. Een mogelijkheid welke anno 2022 nog steeds voorziet in een behoefte. Generaties kinderen hebben sinds de oprichting van de avontuurlijke en gezellige kampeerweken genoten.

In 1988 zijn de Betuwse Jeugdkampen overgegaan in de Stichting Betuwse Jeugdkampen. Mede door de inzet van meer dan 90 vrijwilligers draait de organisatie en uitvoering van dit jeugdwerk als een goed geoliede vakantiemachine. De zes kampeerweken die georganiseerd worden, kennen steeds een verschillende samenstelling. Zo is er een week alleen voor jongens, weken alleen voor meisjes en zijn er weken voor gemengde groepen. Ook de leeftijdscategorieën verschillen. Met elke week ongeveer 40-50 deelnemers en minstens 12 begeleiders is het kampeerterrein met deelnemerstenten, keukententen, grote entertainmenttent, opslagruimte, sanitair etc. aardig gevuld. Alle kampeerweken vinden nu plaats in Overasselt, Gelderland bij de Haterse en Overasseltse vennen.
Voorheen is meer dan 40 jaar gekampeerd op de Veluwe in Lunteren en 16 jaar in Noord-Brabant op een natuurkampeerterrein in ‘de Beugense Peel’. Het vervoer van en naar de plaats van bestemming wordt door de Stichting BJK verzorgd.

Dankzij vrijwilligers, donaties en sponsoring zijn wij in staat de kostprijs voor een kampeerweek laag te houden en daarmee de jeugdkampen toegankelijk te houden voor zo veel mogelijk kinderen. Er blijken nog steeds c.q. steeds meer kinderen te zijn, waarvan de ouders de kosten voor een kampeerweek of een dagje vakantiepret niet kunnen opbrengen. En juist deze kinderen gunnen we zo’n week onbezorgde vakantie van harte!
Wij blijven onze uiterste best doen om alle deelnemers een plezierige kampeerweek te bezorgen.

Beleidsplan
De prijs van een volledig verzorgde kampeerweek proberen we de komende 5 jaren rond de €125,- te houden (en voor elk volgend gezinslid 5 euro minder).

Een nieuwe PR groep is in 2022 van start gegaan. Negen mensen met kennis van zaken zullen trachten de beoogde doelgroep te bereiken en te enthousiasmeren.
Daarnaast blijven enkele bestuursleden en vrijwilligers de komende jaren actief bezig met contacten leggen en onderhouden met organisaties en stichtingen welke ons – in de breedste zin- kunnen helpen de doelstelling en subdoelen te verwezenlijken.

In 2022 is met 5 projecten ingeschreven op ‘de NL Doet’ actie. Voor dergelijke acties zullen we ons ook de komende jaren aanmelden. We proberen op deze manier ons vrijwilligersbestand uit te breiden, onze stichting in beeld te houden en vooral ook ons materiaal te onderhouden/ te vernieuwen. Het materiaal blijft elk jaar aandacht vragen. Door systematisch te vernieuwen en goed onderhoud te (laten)plegen blijven grote kosten beheersbaar.

Het nieuwe terrein in Overasselt vraagt wel om extra budget vrij te maken. Met hulp van onze materiaalvrijwilligers wordt een plan gemaakt voor o.a. verlichting, waterleiding ed.

Nieuw op onze financiële begroting voor de komende jaren zal de huur van een toiletwagen voor zes weken zijn.

De stichting zet altijd in op goed voedsel en voedselveiligheid. Aanschaf van o.a. een nieuwe koelkast staat op de begroting.
Door de vrijwillige inzet van een gepensioneerd slager kunnen we specifiek de vleeskosten al heel veel jaren voor kostprijs verkrijgen. We hopen dat dit de komende jaren voortgezet kan worden. Onze koksgroep heeft jaarlijks groot overleg en regelt met elkaar dat er ‘slim’ ingekocht wordt. Deze groep zorgt tevens dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de producten die o.a. via ouders, verzorgers en bedrijven worden gegeven. Heel specifiek wordt gezocht en zullen we in de toekomst blijven zoeken naar vormen van sponsoring in natura.

Gelukkig kent onze stichting ook financiële giften van o.a. diaconieën. De contacten met de gevers blijven we onderhouden. Doordat de werkzaamheden vooral uitgevoerd worden door vrijwilligers zijn onze kosten zeer laag. Evt. door een vrijwilliger gemaakte onkosten kunnen wel gedeclareerd worden.
Om te voldoen aan de integriteitseisen van onze vrijwilligers vragen wij van elke vrijwilliger, stagiair etc, een geldig VOG.
Alle donaties komen geheel ten goede aan de deelnemers en de zorg voor een veilige kampeeromgeving.

Stichting Betuwse jeugdkampen heeft mede met behulp van bovenstaande een gezonde financiële positie. De exploitatie met inkomsten en uitgaven liggen goed in balans en er is sprake van een gunstige eigen vermogen positie. We zullen ons moeten blijven inspannen om dit zo te houden. We achten het namelijk noodzakelijk om te beschikken over een zodanige financiële reserve die ons in staat stelt onze activiteiten minimaal vijf jaar voort te zetten voor het geval dat andere inkomsten wegvallen.

Beloning
De bestuurders van de stichting Betuwse jeugdkampen genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.